MAKE A RESERVATION
0242 277 10 15 0242 277 10 18
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Aydınlatma Metni

1. Veri sorumlusunun kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatını haiz Heriş Seramik ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi (“Heriş” veya “Şirket”) olarak, Şirket çalışanı olmanız sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin olarak Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği

Heriş tarafından kişisel verileriniz (örneğin kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, görsel verileriniz, özlük verileriniz, eğitim verileriniz, finansal verileriniz,dijital iz verileriniz, taşıt plaka verileriniz vb. diğer verileriniz) ve özel nitelikli kişisel verileriniz (sağlık verileriniz; sabıka kaydınız, biyometrik verileriniz, özgeçmişinizde paylaştığınız dernek/vakıf üyelikleriniz, ayrıca özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinde yer alan din bilgisi ve kan grubu gibi bilgileriniz de dolaylı olarak kimlik ve/veya ehliyet suretinden gelebilmektedir.) iş akdinin ifası, yan hak ve menfaatlerin temini, performans değerlendirme süreçlerinin ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, özlük dosyasının oluşturulması dâhil mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işyeri hekimi tarafından işe giriş muayene ve periyodik muayene ile sağlık hizmetlerinin sunulması, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalıştığınız birim iş süreçleri açısından gerekli olması halinde hijyen tespitinin yapılabilmesi amacıyla eliniz üzerinden doku numunesi alınması ve değerlendirilmesi (el swabı), fuar, etkinlik, seyahat, vize ve organizasyon süreçlerinin yürütülmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla kamera kayıtlarının alınması ve giriş çıkışların takibi, lojmandan faydalanmanız halinde lojman tahsis edilmesi, denetimi, giriş çıkışlarının kontrol edilmesi, 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması, Şirketimizin tanıtım filmlerinin oluşturulabilmesi için işyerinde ve fuarlarda video ya da fotoğraf çekimi yapılması durumunda görsel verilerinizin işlenmesi ve yayınlanması, Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işten çıktığınız takdirde iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için mail arşivleriniz ile elektronik ve fiziksel ortamdaki dosyalarınızın saklanması ve kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi ve bildirimlerin yapılması, veri ve bilgi güvenliğinin sağlanması, erişim yetkilerinin yönetimi,Şirket faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin sunulması, yürütülmesi, geliştirilmesi ve taleplerin karşılanması, ilgili mevzuata,politika ve prosedürlerimize uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.


3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar İle Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Çalışan Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla ve Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olarak, resmi kurum ve kuruluşlara, hizmetlerinden yararlandığımız danışmanlarımıza, bilgi teknolojileri, eğitim, sigorta, iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, laboratuvarlara, fuar ve etkinlik organizasyon şirketlerine, bankalara, otellere, seyahat acentelerine, anlaşmalı olarak hizmet satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb.işbirliği içerisinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir.

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz Şirketimiz çalışanı olmanız sebebiyle Kanun’un 5 inci maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin ifası, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü, hakkın tesisi, açık rızanızın bulunması, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bunlarla sınırlı olarak, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, tarafınızca Şirketimize iletilen sözlü veya yazılı bilgilerden, resmi kurum ve kuruluşlardan, kamera kayıtları üzerinden toplanabilmektedir.

5. Veri sahibinin hakları

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde, bunların, veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu Söz konusu talepleriniz için http://kvkk.herisseramikveturizm.com.tr adresindeki Başvuru Formu’nu kullanarak İnsan Kaynakları birimine iletebilirsiniz.
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Müşteri Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Heriş Seramik ve Turizm Sanayi Anonim Şirketi (“Heriş” veya “Şirket”) olarak (Güral Premier Hotels & Resorts markasını temsilen)kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) nezdinde veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimiz misafiri olmanız veya hizmetlerimizden faydalanmak amacıyla tarafımızla iletişime geçmeniz sebebiyle elde ettiğimiz kişisel verilere ilişkin Kanun’a uygun hareket edebilmemizi teminen aydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Güral Hotels & Resorts markası altında Heriş tarafından işletilen otellerimizde sunulan ürün, hizmet ya da gerçekleştirilen ticari faaliyete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber, Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerin en iyi şekilde sunulabilmesini sağlamak maksadıyla işlenmektedir.
Heriş olarak, kimlik ve iletişim bilgileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz veya ortak internet ağına katılmanız halinde dijital iz verileriniz,ödemeye ilişkin verileriniz, imza veriniz, görsel veriniz, taşıt plaka veriniz ve çağrı merkezimize ulaşmanız halinde işitsel verileriniz gibi genel veya iletmeniz halinde özel nitelikli kişisel verileriniz;

• Ürün ve hizmetlerimizden faydalanmanız, • Çeşitli kanallar üzerinden (çağrı merkezi, internet sitesi vb.) gerçekleştirilen rezervasyonlarınızın alım, iptal ve değişiklik işlemlerinin yönetilmesi ve konaklama hizmetlerinin sunulması, • Talep ve şikâyetlerinizin kayıt altına alınması, çeşitli kanallar üzerinden cevaplanması ve yönetilmesi, • Sunulan hizmetin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmesi, geliştirilmesi ve bu yönde önerilerde bulunulması, • Çocuklarınızla birlikte otelimizde konaklamanız halinde, yasal temsilcisi bulunduğunuz çocuklarınızın hizmetlerimizden faydalandırılması, • Açık rızanız olması halinde; konaklama alışkanlıklarınızın analiz edilmesi, tarafınıza genel ve özel teklifler sunulması, tanıtım, reklam, kampanya, çekiliş, promosyon, yarışma, hediye, bilgilendirme, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilebilmesi amacıyla memnuniyet anketi yapılması, organizasyon ve etkinlik yönetimi, • Bilgi ve veri güvenliğinin temini ve bilgi sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, • 5651 sayılı kanun uyarınca elektronik ortamda oluşan log kayıtlarınızın tutulması, • Resmi kurum ve kuruluşlara bildirim yapılması, • Otellerimizin ve işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması ve giriş çıkışların takibi, • Otellerimizin tanıtım filmlerinin oluşturulabilmesi için işyerinde video ya da fotoğraf çekimi yapılması durumunda görsel verilerinizin işlenmesi ve yayınlanması • Şirket inceleme, soruşturma, raporlama, iç kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
ve Şirketimiz faaliyetleri kapsamında hizmetlerimizin yürütülmesi ve geliştirilmesi, Şirketimizin faaliyetlerinin mevzuata ve Şirket politika ve prosedürlerine uyum sağlanması amaçlarıyla sınırlı olarak işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz ayrıca fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital hem fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulabilecektir. 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında aktarılmasını gerektiren sebeplere bağlı ve bu sebeplerle sınırlı olarak; resmi kurum ve kuruluşlara, Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı bilgi ve teknoloji şirketlerine, yurt içi ve yurt dışında bulunan acenteler ve ajanslar, dijital pazarlama şirketleri de dâhil olmak üzere destek hizmetleri alınan iş ortaklarına, seyahat sitelerine, sigorta şirketlerine, hastanelere anlaşmalı olarak hizmet satın aldığımız denetim şirketlerine, avukatlara, tedarikçilere vb. işbirliği içinde bulunulan firmalara aktarılabilecektir. 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun ve Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen sözleşmenin ifası, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi, veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebeplerine dayalı ve bu sebeplerle sınırlı olarak, doğrudan sözlü veya yazılı şekilde tarafınızdan iletilen bilgiler, internet sitemiz ve online satış platformları, sosyal medya platformları ve çağrı merkezi üzerinden, turizm acentelerinden, organizasyon firmalarından, kamera kayıtları vasıtasıyla ve diğer iş ortaklarından otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanabilmektedir. 5. Kişisel Verileriniz Konusundaki Haklarınız

Kişisel verilerin korunması mevzuatı çerçevesinde, kişisel verilerinizin; işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle işlenmesi durumunda aleyhe bir sonucun ortaya çıkması ihtimalinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde zararın giderilmesini, talep etme haklarınız mevcuttur.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı [http://kvkk.herisseramikveturizm.com.tr] linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak; • [İnköy Mh. Eskişehir Karayolu Blv. No:94/1 Kütahya] adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya • Şirketimizin [heris@hs02.kep.tr] posta adresine; veya • Güvenli elektronik veya mobil imzanız ile şirketimizin [kvkk@herisseramikveturizm.com.tr] adresine veya • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir. Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi [http://kvkk.herisseramikveturizm.com.tr] adresi üzerinden ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda bulabilirsiniz.
Close